תנאי שירות

ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה ("האתר" או "אתר אינטרנט"). חברת כספי טורס בע"מ (להלן: "כספי טורס" או "החברה") הינה סוכנות נסיעות הפועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים בארץ ובחו"ל, כגון: ספקי טיסות, בתי מלון, הסעות, חבילות מיוחדות וכד'.
 
הכניסה לאתר והשימוש בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (כפי שהם כעת וכפי שישתנו בעתיד מעת לעת), ולהוראות כל דין. לפני השימוש באתר, אנא קרא תנאים אלה בעיון. (להלן: "התנאים" או "תנאי שימוש")
 
תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.
 

הגדרות

 
להלן הגדרות מינוחים המופיעים בתנאים אלו:
 
"ספקי השירותים"
"ספקי השירותים"עליהם מנויים, סיטונאי תיירות שונים המארגנים את שרותי הנסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי השירותים בחו"ל, חברות השכרת רכב וכו'.
 
"הסוכן המקומי בחו"ל"
ספק זר המספק בפועל לספקי השירותים את שירותי הקרקע בארץ היעד, ומטפל עבורם בנוסעים בהיותם בחו"ל. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל נמצאים על שובר המלון, וניתן לפנות אליו בכל בעיה או תקלה.
 
"מארגן"
ספק טיסות שכר, החוכר מטוסים ממוביל אווירי ומציע את המקומות בהם למכירה בהתאם לרישיון להפעלת טיסות שכר שבידו הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם
 
"המשתמש" ו\או "הרוכש" ו\או "הצרכן"
לצורך תנאים אלה: "המשתמש" ו/או "הרוכש" ו/או "הצרכן"- הינו כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר.
 
"תוכן"
מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) תוכן מילולי, חזותי, עיצוב, תמונות, צילומים קישורים וכל מידע אחר המוצג באתר.
 

השימוש באתר

 
כתנאי לשימוש באתר אתה מצהיר כי גילך מעל 18 שנים והנך בעל כשרות משפטית להתקשר עם החברה עפ"י תנאים אלו.
 
השימוש באתר ע"י המשתמש יעשה בהתאם לתנאים אלה (ובכלל זה בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בתכנים ו/או בכל עותק שלהם), ובכל מקרה למטרות חוקיות וראויות בלבד, העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות ונוהגים המקובלים במדינת ישראל.
 
הנך מתחייב לעשות שימוש באתר לצורך קבלת מידע או לשם ביצוע הזמנות עבורך או עבור אדם אחר כמורשה עפ"י דין, ליידע את האחרים אשר בשמם ביצעת את ההזמנה אודות התנאים החלים על ההזמנות ובכלל זה כל הכללים והמגבלות החלים עליהם ו/או על ההזמנה.
 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב כי המידע אשר סופק על ידך באתר הינו נכון, מדויק ועדכני, וכי תישא באחריות לכל התשלומים המגיעים לחברה בגין הזמנות שבוצעו על ידך.
 

הזמנות

 
הזמנות באתר החברה מתבצעות על ידי פנייה בדואר אלקטרוני או בהזמנה מקוונת.
 
ביצוע הזמנה מעיד על הסכמתך לתנאי ההזמנה ולתנאים שלהלן.
 
הזמנה תיחשב כמאושרת רק לאחר אישורה בפועל באמצעות דואר אלקטרוני או אמצעי אחר בכתב.
 
באחריותך לבדוק כי ההזמנה המאושרת תואמת את פרטי ההזמנה שהוזנה על ידך ו/או על ידי אחרים. כל טעות בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות בפרטי הנוסעים ומספר כרטיסי הטיסה תהיה באחריותך בלבד. אנו מפנים את תשומת ליבך כי יש להקפיד על דיוק בהקלדת הנתונים לרבות שמות הנוסעים ומספרי הדרכונים. כל אי התאמה עלולה לגרום לכך שחברת התעופה תסרב לקבלך לטיסה או שמדינת היעד תסרב לאפשר כניסתך למדינה.
 
בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה, תוך 72 שעות הבקשה אינה מחייבת. ניתן לקבוע מועד מאוחר יותר מ- 72 שעות בהסכמת הצדדים או לפצל את ההזמנה בהסכמת הלקוח. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי, בכפוף לשינויים כאמור בסעיף 14 להלן, והם כוללים את כל הנדרש לשם צריכת השירותים שהוזמנו. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.
 
הזנת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית וצפויה לגרור הליכים משפטיים. לרבות תביעות בגין נזקים שנגרמו ו/או ייגרמו לחברה.
 

אחריות

 
האחריות לשירותים המוצעים באתר זה הינה של ספקי השירותים למיניהם.
 
כספי טורס אינה אחראית בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצעים באתר על-ידי ספקי השירותים או מי מטעמם. כספי טורס הינה מתווך ואיננה אחראית לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, איחור בביצוע התובלה או השירות, נזק לכבודה, איחור במסירת כבודה ו/או כל נזק אחר ישיר או עקיף שנגרם בארץ או בחו"ל עקב מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו.
 
כח עליון: כספי טורס תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכניות החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה של כח עליון שמעבר לשליטת כספי טורס בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי.
 
כל דרישה ו/או טענה של נוסע כנגד החברה חייבת להיות בכתב ולהישלח למשרדי החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר חזרת הנוסע לארץ.
 

מחירים

 
למעט באותם מקרים בהם צויין אחרת, המחיר כולל: מיסים, היטל דלק והיטלים אחרים כפי שאלה ידועים במועד ביצוע ההזמנה. כל היטל או מס חדש או גידול בהיטל או מס קיים, יחול על הלקוח.
 
המחירים הקבועים בהזמנה של מלונות הינם לאדם בחדר זוגי אלא אם נאמר אחרת.
 
שירותים אשר מחירם נקוב במטבע חוץ ייחוייבו בהתאם לשער העברות והמחאות הגבוה של המטבע הנקוב, ביום התשלום בפועל. בעסקת תשלומים יחוייב כל תשלום על-פי שער המט"ח ביום התשלום בפועל. החזר כספי בעבור שירות שמחירו נקוב במט"ח יבוצע בהתאם לשערו של אותו מטבע ביום הזיכוי.
 
לכספי טורס שמורה הזכות לשנות את תעריפי השירותים המוצעים באתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 
מחיר תינוק וילד: מחיר תינוק ו/או ילד יחושב לפי גילו בעת תאריך החזרה לארץ ולא לפי תאריך היציאה.
 
ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ללקוח או לסוכנות, לפי העניין. במקרה שיחול שינוי במחיר "היטל הדלק" הנגבה על ידי חברות התעופה, יחולו ההוראות שלהלן:
 
במקרה של שינוי ב"היטל הדלק" שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהנוסע שילם לכספי טורס עבור כרטיס הטיסה (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת מספר כרטיס אשראי), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על ידי הנוסע.
 
במקרה של עליה ב"היטל הדלק" שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהנוסע שילם לכספי טורס תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה כספי טורס רשאית לחייב את הנוסע בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שכספי טורס מסרה לנוסע הודעה על השינוי הצפוי מיד לאחר שנודע לה עליו, ועשתה ככל שביכולתה על מנת לאפשר לא לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט כספי טורס לחייב את הנוסע בתוספת בגין עליה ב"היטל הדלק" על פי סעיף זה תינתן ללקוח אפשרות לבטל הזמנתו בתוך יומיים מיום ההודעה ללקוח על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת הלקוח, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול.
 
במקרה של הפחתה ב"היטל הדלק" לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.
 

מידע אודות המשתמשים

 
כספי טורס אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש פרטי פנייתך, אי קבלת הפניה, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה, לקבלת מידע בלתי מספק באמצעות האתר ולכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לך עקב כך. כל שימוש של כספי טורס בפרטיך המזהים שיוזנו על ידך ייעשה עפ"י מדיניות הפרטיות של האתר. הנך זכאי על פי חוק לעיין בפרטיך הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את הרישום או לבקש את מחיקתך ממאגר המידע. אם ברצונך לעשות כן, לרבות אם אינך מעוניין להיכלל ברשימות כספי טורס לצורך דיוור ישיר, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר רשום או דואר אלקטרוני לכספי טורס, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים בצור קשר בתחתית האתר. אי משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה להיכלל ברשימת תפוצה לצורך קבלת דיוור ישיר. עם זאת, הנך רשאי לבקש הסרה כאמור בכל עת.
 
כספי טורס רשאית לעשות שימוש במידע לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים ובין היתר לצורך יצירת קשר עם הלקוח, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.
 
כספי טורס שומרת על זכותה להעביר מידע אודות פנייתך לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה לתועלתה ו/או לתועלת פנייתך.
 

זכויות קניין רוחני

 
השימוש באתר ע"י המשתמש יעשה בכפיפות ובהתאם לדיני הקניין הרוחני בישראל לרבות דיני זכויות יוצרים. כל הזכויות במידע הכלול באתר הינו בבעלות החברה. זכויות אלה יכללו, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות יוצרים בתמונות, איורים, צלילים, קטעי וידאו, גרפיקה, גרפים, טקסטים ו/או יישומי תוכנה, וזכויות בסימני מסחר או שירות של החברה או חברות קשורות (להלן: "מידע מוגן"). על המשתמש וכל אדם מטעמו חל איסור להעתיק, להשתמש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה. כמו כן, המשתמש לא יבצע במידע המוגן כל שינוי או כל פעולה אחרת אשר עלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בשמה של החברה כבעלת זכויות יוצרים במידע המוגן, או של כל גורם אחר.
 

הגבלת אחריות

 
כספי טורס ו/או מי מטעמה וכל גורם אחר המופיע באתר, לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר, עקיף מיוחד או תוצאתי (לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב), תהא עילת התביעה אשר תהא, בקשר עם ו/או כתוצאה מכניסה לאתר, שימוש בו או בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ו/או בכל אחד מאתרים אלה ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על החומרים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו.
 
כל טענה או דרישה המתייחסת לשרות שניתן ע"י ספקי השירותים תופנה לאותם ספקים במישרין. לדוגמא: כל תלונה המתייחסת לשירותי הטיסה תוגש לחברת התעופה במישרין.
 

קישורים לאתרים אחרים

 
באתר נכללים קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. אתרים אלה אינם בבעלותה ו/או בשליטתה של החברה, החברה אינה שותפה להקמתם או לתפעולם והם לא נבדקו ע"י החברה. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים לתמונות או ליישומי התוכנה המופיעים באתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות הקישוריות שבאתר. במקרה של שימוש בקישוריות אלה עוזב המשתמש את האתר והחברה אינה אחראית בכל אופן שהוא על מידע ו/או שירות הקיים ו/או הניתן באתרים אליהם יגיע המשתמש.
 

תנאי ביטול

 
המחירים מותנים בהזמנה ותשלום מראש. במידה ותיאלץ לבטל את הזמנתך, מדיניות ביטול העסקה באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. לגבי ביטול שאינו במסגרת חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, דמי הביטול שיחולו יהיו בהתאם לתנאים שקבע ספק השירות. תשומת לב הלקוח מופנית לכך ששירותי תיירות רבים אינם מקנים זכות להחזר במקרה של ביטול הזמנה או אי התייצבות לקבלת השירות (no show).
 
בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן,רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובלבד שהביטול יעשה לכל המאוחר שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני היום שנקבע לתחילת השירות. ביטול כאמור חייב להעשות בכתב. בביטול התואם את הוראות חוק הגנת הצרכן יחולו דמי ביטול בשיעור 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לכל אדם הנכלל בהזמנה שבוטלה, לפי הנמוך מביניהם.
 
הודעה על ביטול העסקה חייבת להעשות בכתב ויש למסרה לחברה ביד (כנגד אישור קבלה) או בדואר רשום.
 
בכפוף לאמור לעיל, יחולו על ביטול הזמנה דמי טיפול ודמי ביטול כנקוב בפרטי ההזמנה. לבד מדמי טיפול בסך 85 דולר ארה"ב לכל מזמין בהזמנות למוצרי חו"ל ו150 ₪ להזמנות מלונות/חבילות בארץ ו50 ₪ בהזמנת טיסה בארץ שנגבים על ידי כספי טורס, יתרת דמי הביטול כאמור נקבעים על ידי הספקים, ולעיתים נכונים הם לפנים משורת הדין להפחיתם כספי מתחייבת לפנות אל הספקים לבקשת המזמין בבקשה להפחית מדמי הביטול, אך אינה מתחייבת כי הספק יעתר לבקשה. דמי הטיפול יגבו בכל מקרה. כספי טורס מתחייבת להעביר ללקוח כל החזר שתקבל מספקי השירותים המגיע לו, ולפנות אליהם בבקשה להחזיר לו כספים להם הוא זכאי. כספי טורס לא תהיה אחראית לפעולות שביצע המזמין בניגוד להנחיותיה או להנחיות הסוכן המקומי בחו"ל. החזרי מט"ח יבוצעו לפי שער החליפין ביום התשלום עבור ההזמנה. כספי טורס תיירות אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך שינוי בתאריכי ההזמנה או בשמות המזמינים, והדבר תלוי ברצונם הטוב של ספקי השירותים וכרוכה בעלות נוספת כמו כן שינויים כאמור חייבים בדמי שינוי כספי טורס בסך 85 דולר ארה"ב לכל מזמין בהזמנות למוצרי חו"ל ו150 ₪ להזמנות מלונות/חבילות בארץ ו50 ₪ בהזמנת טיסה בארץ .
 

טיסות

 
הטיסות עשויות להיות גם טיסות שכר. פרטיהן עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלול ופרטי חב' התעופה
 
האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים אובדן/ עיכוב כבודה הינם, עפ"י כל דין, על חברת התעופה ו/או המארגן בהתאם לנסיבות. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את חב' התעופה/ ספקי השירותים
 
אנא התקשר לסוכן הנסיעות המטפל יום לפני הטיסה על מנת לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה והשאר פרטי התקשרות לצורך עדכונך בשינויים, ככל שימסרו לכספי טורס ע"י חב' התעופה
 
במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין תדאג כספי טורס להעביר את הבקשה לספקי השירותים השונים או לחברת התעופה, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו היחודיים תבדוק כספי טורס מול ספקי השירותים השונים או חברת התעופה האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה
 
האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסק.
 

התייצבות לטיסות

 
לידיעתך, חב' התעופה דורשת להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס בטיסות בינלאומיות או שעה וחצי בטיסות בתוך ישראל, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה. לתשומת לבך, זמני בידוק הביטחון והטיסות משתנים מעת לעת ואינם בשליטת כספי טורס.
 
לפי הוראות חברות התעופה וספקי השירותים השונים, משקל הכבודה המותרת להעלאה למטוס בטיסות בינלאומיות היא 20 ק"ג מטען בתא המטען ו-8 ק"ג לתיק יד בתא הנוסעים, ובטיסות בתוך ישראל 10 ק"ג מטען בתא המטען ו-5 ק"ג לתיק יד בתא הנוסעים.
 
חובה על מזמינה להביא לידיעת כספי טורס כי היא הרה, קודם ההזמנה באמצעות דוא"ל או בטלפון. בכל מקרה, לפי דרישת ספקי השירותים השונים וחברות התעופה נשים בהריון החל משבוע 24 חייבות להתייצב לכל טיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתן לעלות לטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור כאמור עלולה להוביל לסירוב של חברת התעופה להעלות את הנוסעת ההרה למטוס. נשים בוותק הריון של 27 שבועות ומעלה אינן רשאיות להתקבל לטיסה.
 

אישרור טיסת חזור

 
עליך לאשרר את טיסת החזור 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופעים בכרטיס הטיסה שבידך. עלייך האחריות למסור מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכן הנסיעות המטפל בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו"ל בזמן האשרור, ולוודא כי יתן להשיגך באמצעות מספר טלפון זה בכל עת שהותך בחו"ל
 

הנחיות לנוסע

 
על המזמינים כרטיסי טיסה לוודא כי ברשותם דרכון בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל. על בעלי הדרכון לבדוק צורך באשרות כניסה (ויזה) למדינה אליה טסים. הנפקת הדרכון ו/או האשרות ובדיקתן הנן באחריות הנוסע בלבד.
 
נשים בהריון: חובה להצטייד בטופס אישור לטיסה מהרופא המטפל באנגלית.
 

בתי מלון

 
פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד וכספי טורס אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק השירותים. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן יוצעו אלטרנטיבות שונות. מיד עם קבלת האישור תימסר לנוסע הודעה על כך. במידה ושונה המלון לאחר קבלת האישור יהיה רשאי הנוסע לבטל תוך 24 שעות הזמנתו ללא דמי ביטול.
 
האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון הינה באחריות המלון ו/או ספקי השירותים בלבד. בנוסף לכך, כספי טורס אינה אחראית להפעלת מערכת מיזוג האוויר, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת מיזוג אוויר, אלא אם כן ידעה על כך מראש או היה עליה לדעת, או שדווחה על כך על ידי ספקי השירותים כי לא תפעל במהלך שהותו של המזמין בחו"ל. מובא לידיעתך, כי באתרים שונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה. לעיתים הפעלת המיזוג הינה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר.
 
במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג כספי טורס להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים תבדוק כספי טורס מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
 
כספי טורס אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור.
 
בתי המלון מציעים לעיתים שירותים נוספים כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג' וכדומה, הניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש בכל מתקן האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. כספי טורס, כסוכנות הנסיעות של המזמין, תברר עבורו לפי בקשה מפורשת שלו מחיר או זמינות שירות נוסף כלשהו שהמלון מציע באותה עת, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת המלון ובהתאם לעונות השנה, אולם לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע נכון מהמלון למזמין התואם למידע שנמסר לה. צריכת שירותים נוספים מהמלון היא התקשרות בין המזמין ישירות עם המלון, ואינה חלק מעסקת הזמנה זו.
 
שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 והפינוי הוא בד"כ עד השעה 11:00 בלא תלות בשעות הטיסות. בהזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי, שהיא בד"כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה, אף אם נתבקשה מראש.
 
חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. כספי טורס לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הלקוח.
 
הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לכספי טורס כל אחריות למצבים אלה
 
הגעה מאוחרת - במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה (במידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תשא כספי טורס באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע). כמו כן, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בשובר שקיבל מכספי טורס. נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, ייקח על עצמו להודיע על כך ישירות למלון תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסר לגבי הגעה מאוחרת.
 
שיבוץ החדרים - ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש דרישת לקוח למיקום החדר, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא ע"פ המצאי הקיים ( RUN OF THE HOUSE ). במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין כספי טורס יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת כספי טורס להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקויים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו היחודיים, תבדוק כספי טורס עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של הבקשה.
 
כלכלה - כלכלה על בסיס BB -ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס HB – פירושה ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס FB- 3 ארוחות ביום (בוקר צהריים וערב). כלכלה על בסיס AI "הכול כלול"- כולל מנות ביניים ושתייה קלה. משתנה ממלון למלון. כלכלה על בסיס RO חדר בלבד, ללא ארוחות כלל.
 
העברות - העברת הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה בחבילות בהן קיים שירות העברות, מתבצעת באמצעות אוטובוס מאסף, ועל כן תיתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים.
 
דירוג בתי מלון - דירוג בתי המלון בעולם כפי שנמסר לך הוא בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ובהתאם לנהוג בכל מדינה ומשתנה בין מדינות. דרגת תיירות בסיסית- TC או C / דרגת תיירות טובה, 3 כוכבים או B או STC/ דרגה ראשונה-4 כוכבים או A אוFC / דה לוקס- 5 כוכבים או DLX VIEW SEA (פונה לים)- S.V / MOUNTAIN VIEW- M.W (פונה להר) / CLUB/HV VILLAGE- כפר נופש.
 

מניין הימים

 
במניין הימים (כגון בנופשונים או טיולים מאורגנים) מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד
 

מזג אויר

 
על הנוסע להיערך מראש בהתאם למזג האוויר הצפוי במקומות בהם ישהה
 

ביטוח

 
לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. הפוליסה המוזמנת באמצעות כספי טורס להלן פירוט סוגי הפוליסות אותם ניתן לרכוש בכספי טורס מכסה דמי ביטול לפני או במהלך הנסיעה במקרה של חס וחלילה אשפוז בבית חולים או מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
לידיעתך, אין הפוליסה שברשותך מכסה את כל המקרים של ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הביטוח בעניין זה. לקבלת כל החזר שהוא, לרבות החזר דמי ביטול. במקרה של תביעה עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח. לתשומת לבך, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה. מומלץ בנוסף גם לבטח את הכבודה שברשותך.
מומלץ לנוסע לרכוש פוליסת ביטוח, בכל חברת ביטוח שימצא לנכון, ולבטח את עצמו ואת מטענו בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים שעלולים להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה ו/או אלימות, שוד, גניבה ואבידה של המטען ו/או המסמכים, כגון כרטיסי הטיסה,הדרכון וכו', שבלעדיהם הוא עלול להפסיד חלק מהטיול. אם הוא לא יעשה כן, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי עשיית הביטוח כאמור עליו בלבד וזאת על מנת לכסות את הנזקים אשר אינם כלולים באחריות המארגן עפ"י אמנות בין לאומיות והדין הכללי. אנו מייעצים לנוסע לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך הטיול עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן כספי טורס.
 

הובלת הנוסע וכבודתו

 
הובלת הנוסע וכבודתו הם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה המבצעת או שהתחייבה לבצע את התובלה. אחריותן של חברות התעופה מוסדרת באמנות בינלאומיות.
 
הנוסע חייב לבדוק באתר חברת התעופה הנוגעת בדבר את המשקל המירבי של הכבודה. תשומת לב הנוסע לכך שחריגה מהמשקל המותר עלולה לגרום לחיוב כספי .
 

כללי

 
על תנאים אלה ועל השימוש באתר, יחולו דיני מדינת ישראל ללא הפנייה או זיקה לכללי ברירת הדין שלה. מקום השיפוט הבלעדי בכל תביעה נגד החברה הנובעת במישרין או בעקיפין מהאמור בתנאים או בעסקה שתתבצע על פיהם, תוגש לבית המשפט המוסמך בתל אביב, יפו בלבד.
 

פרטי החברה

 
ח.פ. 513533794
 
רחוב בן יהודה 1, תל אביב.
צרו קשר